8 oktober 2019

Woensdag 16 oktober: Algemene Ledenvergadering

Het seizoen 2019/2020 is begonnen. Het is dus tijd om ook het seizoen vanuit het bestuur af te trappen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering. Op deze avond kijken we terug op het afgelopen seizoen. Zowel sportief, bestuurlijk als financieel. Daarnaast kijken we vooruit naar komend seizoen. Wat zijn de plannen en wat willen we bereiken? Wij willen al onze leden van harte uitnodigen om bij deze avond aanwezig te zijn en samen terug- en vooruit te kijken. Waarbij jullie input meer dan nodig is.

 

Voorafgaand aan de vergadering zijn alle stukken, inclusief financiële stukken, in te zien in de bestuurskamer vanaf 19.00uur.
Om 20.00uur wordt de vergadering geopend.

 

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen en Ingekomen stukken
3. Vaststelling verslag ALV 10 oktober 2018
4. Jaarverslag Secretaris
5. Financieel verslag penningmeester
6. Verslag Kascommissie
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Vaststelling contributie
9. Vaststelling begroting seizoen 2019/2020

PAUZE

10. Benoeming Bestuursleden
Voorzitter: Aftredend: Karel van der Weert
Voorstel: Karel van der Weert. Herkiesbaar voor 1 jaar
Penningmeester: Aftredend: Harry ter Braak
Voorstel:Harry ter Braak. Herkiesbaar voor 1 jaar
11. Stand van zaken / Plannen Teams
12. Rondvraag