11 november 2022

ALV sluit seizoen 2021/2022 positief af, maar kijkt voorzichtig naar het nieuwe seizoen.

Woensdagavond 9 november vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Om 20.00uur opende voorzitter Peter Rosendal de vergadering. Naast dat er werd teruggekeken op de resultaten van afgelopen seizoen werd er ook vooruit gekeken. Stijgende energieprijzen en invulling van vacatures voor vrijwilligers waren de belangrijkste onderwerpen.

Voorafgaand aan de vergadering lagen de financiële stukken en de notulen van de vorige ALV ter inzage. Een aantal leden namen de tijd om deze door te nemen voordat de vergadering startte om 8 uur. Na een aantal officiële hamerstukken werd een algemene terugkijk gedaan op seizoen 2021/2022, waarin helaas corona toch nog een belangrijke rol speelde. Vervolgens werd een rondje langs alle teams gemaakt om de resultaten van afgelopen seizoen te delen:

 • Team Voetbal
  Kijkend naar het aantal voetballende leden hebben we een groei van 17% doorgemaakt als vereniging. Ondanks dat we helaas, na 20 jaar, afscheid hebben genomen van het damesvoetbal. Maar door de komst van een nieuw vriendenteam (Juliana 5) en een grotere selectie is het ledenaantal toegenomen. Ook werd er teruggekeken op de succesvolle toernooien van afgelopen seizoen. De 7×7 zomeravond toernooien en Arie’s Aftraptoernooi – Hengelose kampioenschappen voor eerste elftallen
 • Team Clubhuis & Accommodatie
  Afgelopen seizoen is er weer veel vernieuwd op ons sportpark: het terras heeft nieuw meubilair gekregen, het straatwerk is vernieuwd, CV ketels zijn vervangen en de problemen met de douches zijn opgelost. Ook ligt er net een nieuw kunstgrasveld op ons sportpark.
 • Team Marketing & PR
  Afgelopen jaar heeft onze vereniging verschillende keren positief in de media gestaan. Met name door de aandacht voor de toernooien. Daarnaast is er ook geïnvesteerd in naamsbekendheid van onze club door o.a. een oliebollenactie, deelname aan de AH Voetbalactie en de introductie van een kidsclub, waarbij iedereen vanaf 0-12jaar al lid kan worden van onze club als niet-spelend lid.
 • Team Sponsoring
  Dit team had een bewogen jaar achter de rug. Bij onze sponsoren was de coronacrisis ook toegeslagen, waardoor we helaas een aantal sponsoren zijn kwijtgeraakt. Maar daarnaast zijn er ook nieuwe sponsoren binnen gehaald, mede door een nieuw beleid voor spandoeken.
  Tijdens de ALV vond er een wisseling van de wacht plaats. Jeroen Vaanholt nam afscheid als teamcoördinator en wordt opgevolgd door Stijn Kistmaker.
 • Team Financiën.
 • Als laatste team kwam Financiën aan het woord. Als eerste werd de jaarrekening 2021/2022 getoond waarin het seizoen met een positief resultaat werd afgesloten. De kascommissie stemde in met deze jaarrekening. Vervolgens werd de begroting van komend seizoen besproken. Wat er iets minder rooskleuring uit zag. Met name door de enorm toegenomen gas- en energieprijzen. Er werd besproken hoe we deze tegenvaller op kunnen vangen. Voorlopig wachten we nog even af wat de tegemoetkomingen voor verenigingen zijn voordat we maatregelen gaan nemen.

Na dit rondje werd er gestemd over de bestuursleden.  Erik Groot Roessink, die sinds 2 jaar de rol van voorzitter deelde met Peter Rosendal, nam afscheid. Voorlopig is er voor hem nog geen vervanger gevonden. In de komende periode wordt gekeken hoe dit opgevuld gaat worden. Ludwig Winters, tradt af als penningmeester en stelde zich nog herkiesbaar voor één jaar. Hier stemde de ALV mee in.

Tot slot werden er nog wat ontwikkelingen binnen de club besproken. Het rookbeleid op ons sportpark, de plannen die er vanuit de gemeente zijn met Sportlaan Driene, eventuele samenwerkingen. Als laatste, en meest belangrijke, werd gesproken over de vrijwilligers binnen de club. Op diverse functies, met name binnen Team Clubhuis en Accommodatie, zijn extra vrijwilligers nodig. De oproep werd gedaan om meer samen te doen: vele handen, maken immers licht werk.

Na afsluiting van de vergadering werd nog gezellig nagepraat onder het genot van een drankje.