27 oktober 2022

Algemene Ledenvergadering op woensdag 9 november

Het seizoen is al weer even onderweg. Dat betekent dat het weer tijd is voor een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering kijken we graag met onze leden terug op afgelopen seizoen. Een seizoen waar veel gebeurd is: van ontregelde douches tot succesvolle toernooien. En we kijken ook vooruit naar komend seizoen. Er ligt een nieuwe kunstgrasveld en er komen wat bestuurlijke veranderingen aan. Hierbij willen we zoveel mogelijk van onze leden betrekken. Dus we verzoeken alle leden om bij de ALV aanwezig te zijn. Vanaf 19.00uur liggen de stukken ter inzage in de bestuurskamer. Om 20.00uur openen we de vergadering.

Agenda Ledenvergadering 9 november 2022:
 1. Opening
 2. Mededelingen en Ingekomen stukken
 3. Vaststelling verslag ALV – 10 november 2021
 4. Jaarverslag Secretaris
 5. Financieel verslag penningmeester
 6. Verslag Kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Vaststelling contributie
 9. Vaststelling begroting seizoen 2022/2023PAUZE
 10. Benoeming Bestuursleden
  Voorzitter:  Aftredend: Erik Groot Roessink, niet herkiesbaar
  Stemgerechtigde leden kunnen zich kandidaat stellen. Dit dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie of meer stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat. 
  Penningmeester: Aftredend: Ludwig Winters, herkiesbaar voor 1 jaar
 11. Ontwikkelingen binnen de vereniging
 12. Rondvraag