Privacyverklaring

Wanneer u gebruik maakt van onze website of diensten, worden er persoonsgegevens verzameld. We vinden het belangrijk om u via deze weg uit te leggen welke gegevens we verzamelen en waarom. Wij vinden het ook belangrijk dat uw gegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt. Bij de verwerking houden we ons daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). S.v. Juliana ’32 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van S.v Juliana’32.  S.v. Juliana ’32 is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen van andere websites en bronnen die op
ons platform voorkomen.

Wanneer u vragen hebt over deze privacyverklaring of een klacht hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan dan kunt u contact opnemen met ons via secretaris@svjuliana32.nl.

Leden en vrijwilligers van S.v. Juliana ’32
Wanneer u lid of vrijwilliger bent van S.v. Juliana ’32 verzamelt en verwerken wij persoonsgegevens van u. S.v. Juliana ’32 verwerkt de volgende categorieën gegevens van u:
• Uw NAW-gegevens.
• Uw geslacht
• Uw geboortedatum
• Uw contactgegevens
• Uw financiële gegevens
• Uw legitimatie bewijs
Soms:
• foto’s waar u herkenbaar in beeld bent.

Deze gegevens worden slechts gebruikt voor administratieve en organisatorische doeleinden. Uw foto’s worden alleen verwerkt met uw toestemming of wanneer S.v. Juliana ’32 deze foto’s
mag gebruiken op grond van zijn gerechtvaardigd belang, zoals bij de verslaggeving van een wedstrijd. U mag echter altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw foto.

Wanneer u onze website bezoekt
S.v. Juliana ’32 verwerkt wanneer u lid wil worden de gegevens die u ons actief verstrekt middels het aanmeldformulier. S.v. Juliana ’32 gebruikt en verwerkt deze gegevens om u in te kunnen schrijven als lid.Mocht u uiteindelijk toch geen lid worden, dan verwijderen wij uw gegevens direct. S.v. Juliana ’32 maakt ook gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een
internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om onze website goed te laten werken maar bijvoorbeeld ook om onze website te verbeteren. Wij maken gebruik van de volgende cookies: noodzakelijk cookies, social-media buttons en Google Analytics cookies:
• Noodzakelijke cookies
S.v. Juliana ’32 gebruikt cookies om de website goed te laten werken. Deze functionele cookies worden dan  ook alleen gebruikt om de website goed te laten werken. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet elke keer opnieuw in te loggen wanneer u van pagina wisselt. Deze cookies zijn uit te schakelen via uw browser maar dit raden wij niet aan.
•  Social-media buttons
Op onze website kunt u social-media knoppen terugvinden. Via deze knoppen is het mogelijk om webpagina’s te delen via social-media. De volgende knoppen zijn opgenomen in onze website:
Facebook en Twitter. Via een cookie is het mogelijk om gebruik te maken van deze knoppen. S.v Juliana ’32 heeft geen invloed op de gegevens die u via deze kanalen deelt. Lees daarom goed
de desbetreffende privacyverklaring na van deze sociale-netwerken voordat u iets deelt.
•  Google-Analytics
S.v. Juliana ’32 maakt gebruik van Google-Analytics cookies. Via deze cookies kunnen wij het bezoekgedrag van onze websitebezoekers volgen. Met deze informatie kunnen wij onze website blijven verbeteren. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor dit doel. Heeft u liever niet dat S.v. Juliana ’32 gebruik maakt van deze gegevens dan kunt u deze cookies altijd uitschakelen in uw browser.
• Nieuwsbrief
Wanneer u bent geabonneerd op onze nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u onze nieuwsbrief op te sturen. Wanneer u deze liever niet wenst te ontvangen dan kunt u dat aangeven. We halen u dan van de mailinglijst. Dit kunt u doen met een link onderaan de nieuwsbrief. Uw emailadres wordt niet zonder uw toestemming gedeeld met derden.

Grondslag van de verwerking
Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten is de verstrekking van persoonsgegevens aan S.v. Juliana ’32 noodzakelijk voor de uitvoering van de (leden)overeenkomst waarbij u partij bent of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer er geen sprake van voorgenoemde gevallen, dan verwerken wij slechts uw gegevens indien wij daarvoor toestemming hebben gekregen van u.

Doeleinden van de verwerking
S.v. Juliana ’32 verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij S.v. Juliana ’32 van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt of zolang de wet voorschrijft.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Voor het aanbieden van onze diensten en platformen zoals de website kunnen wij gebruikmaken van derden. Hierdoor is het mogelijk dat deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Mocht dat het geval zijn, dan neemt S.v. Juliana ’32 passende maatregelen om er zorg voor te dragen dat uw gegevens in lijn met onze privacyverklaring worden verwerkt en overeenstemmen met de in deze privacyverklaring voorkomende doeleinden en gronden. Ook zorgt S.v. Juliana ’32 er in zulke gevallen voor dat uw gegevens passend worden beveiligd. Hiernaast verstrekken wij alleen uw gegevens aan derden indien de wet ons daartoe verplicht.

Wijzigingen van deze privacyverklaring
S.v. Juliana ’32 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring zonder u daarover te berichten. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig door te lezen.

Uw rechten
S.v. Juliana ’32 biedt aan iedereen die persoonsgegevens aan S.v. Juliana ’32 heeft verstrekt de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen, te verwijderen of te beperken. Indien u dit wenst kunnen wij uw persoonsgegevens ook overdragen. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

Bezwaar en klachtrecht
Naast bovenstaande rechten heeft u als betrokkene ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Als u meent dat uw rechten zijn geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met onze secretaris Patrick Spijker via secretaris@svjuliana32.nl.