11 november 2023

Woensdag 29 november: Algemene Ledenvergadering

Het seizoen is al weer even onderweg. Dat betekent dat het weer tijd is voor een Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering kijken we graag met onze leden terug op afgelopen seizoen en vooruit naar het huidige seizoen. Hierbij willen we zoveel mogelijk van onze leden betrekken. Dus we nodigen alle leden uit om bij de ALV aanwezig te zijn. Vanaf 19.00uur liggen de stukken ter inzage in de bestuurskamer. Om 20.00uur openen we de vergadering.

Algemene Ledenvergadering*
Woensdag 29 november, 20.00 uur in ons clubhuis

Als er voor die tijd nog vragen zijn, kun je mailen met onze voorzitter via voorzitter@svjuliana32.nl

* Ben je onder de 18? Dan mag je helaas niet aanwezig zijn bij de vergadering.
Vraag je ouders om je te vertegenwoordigen.


Agenda Ledenvergadering 29 november 2023:

 1. Opening
 2. Mededelingen en Ingekomen stukken
 3. Vaststelling verslag ALV – 9 november 2022
 4. Jaarverslag Secretaris
 5. Financieel verslag penningmeester
 6. Verslag Kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Vaststelling contributie
 9. Vaststelling begroting seizoen 2023/2024
  PAUZE
 10. Benoeming Bestuursleden*
  Voorzitter: Aftredend: Peter Rosendal, herkiesbaar
  Penningmeester: Aftredend: Ludwig Winters, herkiesbaar voor 1 jaar
 11. Ontwikkelingen binnen de vereniging
 12. Rondvraag

*Stemgerechtigde leden kunnen zich kandidaat stellen. Dit dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie of meer stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat.