23 september 2020

Woensdag 30 september: Algemene Ledenvergadering

Een nieuw seizoen betekent ook weer tijd voor een Algemene Ledenvergadering*. Ondanks de Corona-crisis heeft ons bestuur niet stilgezeten. Tijdens de ALV kijken we graag met onze leden terug op afgelopen seizoen, wat een bijzonder seizoen was. Maar ook kijken we vooruit. Er zijn plannen voor het verduurzamen van ons sportpark, waar we het graag met onze leden over willen hebben. Ook willen we graag knopen doorhakken, waaronder een aantal bestuurlijke wisselingen. Hiervoor hebben we een groot ledenaantal nodig. Dus we verzoeken onze leden om zoveel mogelijk te komen. Vanaf 19.00uur liggen de stukken ter inzage in de bestuurskamer. Om 20.00uur openen we de vergadering.

Tijdens de vergadering zullen we ons uiteraard houden aan de huidige RIVM-richtlijnen. Ons clubhuis is gelukkig groot genoeg om veel leden een zitplaats te kunnen bieden op 1,5 meter. Bij klachten blijf je uiteraard thuis!

* Ben je onder de 18? Dan mag je helaas niet aanwezig zijn bij de vergadering.
Vraag je ouders om je te vertegenwoordigen.

 

Agenda Ledenvergadering 30 september 2020:

 1. Opening
 2. Mededelingen en Ingekomen stukken
 3. Vaststelling verslag ALV 16 oktober 2019
 4. Jaarverslag Secretaris
 5. Financieel verslag penningmeester
 6. Verslag Kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Vaststelling contributie
 9. Vaststelling begroting seizoen 2020/2021
 10. PAUZE
 11. Aangaan lening voor verduurzaming sportpark.
 12. Verhuur accommodatie aan derden
 13. Benoeming Bestuursleden
  Voorzitter: Aftredend: Karel van der Weert, niet herkiesbaar
  Voorstel: Duo-voorzitterschap in te vullen door Peter Rosendal en Erik Groot Roessink
  Penningmeester: Aftredend: Harry ter Braak, niet herkiesbaar
  Voorstel: Ludwig Winters, voor 1 jaar
 14. Vraag aan leden: hoe bevalt nieuwe structuur? Tips/Suggesties?
 15. Rondvraag